راهنمای تحصیلی آمریکا

انتخاب یک دانشگاه در ایالات متحده و درخواست برای پذیرش در آن

چگونه یک دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی را انتخاب کنم؟

با توجه به اینکه بیش از 4000 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی معتبر در ایالات متحده وجود دارد، لازم است ھنگام انتخاب یک دانشگاه، عوامل زیادی را مد نظر قرار دھید که مھمترین آنھا به شرح زیر است

تأیید اعتبار/به رسمیت شناسی: اطمینان حاصل کنید که مؤسسه آموزشی مورد نظر شما به تأیید سازمانی رسیده باشد که توسط شورای تأیید آموزش عالی و/یا وزارت آموزش ایالات
متحده به رسمیت شناخته شده باشد. ھمچنین توجه داشته باشید که برخی از کشورھا و کارفرماھا انتظارات بیشتری دارند؛ به عنوان مثال، برخی از آنھا ھنوز مدارکی که از طریق آموزش از راه دور کسب شده است را قبول نمی کنند.
رشته ھای تحصیلی: حتی بزرگترین دانشگاه ھا ھم دانشجویان را برای ھمه مشاغل آماده نمی کنند - اطمینان حاصل کنید که دانشگاه انتخابی شما انواع برنامه ھایی که شما به آنھا علاقمند ھستید را دارا باشد.
مخارج: شھریه، ھزینه ھای زندگی، و فراھم بودن کمک ھای مالی می تواند بین دانشگاه ھای مختلف در ایالات متحده بسیار متفاوت باشد.
موقعیت: تنوع اقلیم و چشم انداز در ایالات متحده بسیار زیاد است. ھمچنین، به عواملی مانند علاقه به زندگی در یک محیط شھری، فراشھری یا روستایی توجه داشته باشید.
نوع مؤسسه آموزشی: مؤسسات آموزشی می توانند دولتی، خصوصی یا وابسته به مذاھب مختلف باشند.این مؤسسات می توانند بزرگ یا کوچک باشند و تعداد زیادی یا فقط عده معدودی دانشجوی خارجی در آنھا مشغول به تحصیل باشند.
شرایط لازم و حیطه ھای تحقیقاتی مورد علاقه دانشکده: ھمخوانی با حیطه ھای تحقیقاتی مورد علاقه دانشکده برای دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی بسیار حائز اھمیت است.
امکانات و تسھیلات یا برنامه ھای ویژه: به عنوان مثال، اگر شما به زبان انگلیسی مسلط نباشید، شاید بھتر باشد دنبال دانشگاه ھایی بگردید که برنامه ھای آموزش زبان انگلیسی را
نیز ارائه می کنند.
استاندارد ھای پذیرش: صلاحیت ھای شما تا چه اندازه با دانشجویانی که در دانشگاه مورد نظر شما پذیرفته شده اند ھمخوانی دارد؟ پاسخ به این سؤال می تواند به شما کمک کند تخمین بزنید احتمال قبولی شما در آن دانشگاه چقدر است.


بھترین دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی کدام ھستند؟
جمع آوری می کنند، که این فھرست ھا با در نظر گرفتن « بھترین ھا » ایالات متحده ھیچ فھرست رسمی از بھترین دانشگاه ھا منتشر نمی کند. برخی از سازمان ھای خصوصی فھرست ھایی از عواملی ھمچون بودجه ھای تحقیقاتی یا دیدگاه ھای صاحب نظران در یک رشته خاص تھیه می گردد. این فھرست ھا از حیث نتیجه گیری تفاوت ھای چشمگیری با یکدیگر دارند، که البته با توجه به این که در حال حاضر بیش از 4000 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی تأیید شده در ایالات متحده مشغول به فعالیت ھستند و ھر یک از آنھا اھداف و نقاط قوت خاص خود را دارند، چندان جای تعجب ندارد.

 

اغلب معروف ترین دانشگاه ھا گران ترین دانشگاه ھا نیز ھستند و ورود به آنھا نیز از ھمه مشکل تر است
دانشگاھی که رشته تحصیلی شما را ارائه دھد و واجد سایر معیارھایی باشد که برای شما حائز اھمیت است نظیر موقعیت، امور مالی، مسکن، و امکانات لازم برای دانشجویان خارجی.
آیا مدرک ایرانی من توسط دانشگاه ھای ایالات متحده پذیرفته خواھد شد؟
معمولاً بله. دانشگاه ھای ایالات متحده عموماً مدارک سایر کشورھا که مورد تأیید وزارت علوم آنھا و برای ادامه تحصیل در آنجا معتبر است را می پذیرند. به ھر حال، ھریک از دفاتر پذیرش ایالات متحده به طور مستقل تصمیم گیری می کنند. آنھا تحصیلات قبلی شما را ارزیابی می کنند تا ببینند تا چه حد با برنامه ھای مشابه تحصیلی در ایالات متحده و شرایط ویژه برنامه تحصیلی خاصی که برای آن درخواست داده اید قابل تطبیق است. (می توانید راجع به دغدغه ھایی که ممکن است حتی قبل از درخواست رسمی برای پذیرش داشته باشید از کارکنان دفاتر پذیرش سؤال کنید.)


برای قبولی نیاز به چه نمراتی دارم؟
تنوع تحصیلی در ایالات متحده به معنای آن است که شرایط لازم برای قبولی در آنھا تفاوت چشمگیری دارد؛ برخی از مؤسسات آموزشی بسیار گزینشی عمل می کنند؛ حال آنکه سایر مؤسسات اکثر متقاضیان را قبول می کنند. برای قبولی در یک برنامه آموزشی گزینشی مربوط به مقطع کارشناسی یا کاردانی، لازم است معدل مقطع متوسطه شما B باشد و یا به عبارتی جزء بیست (20) درصد ممتاز کلاس خود باشید. شرط قبولی در دانشگاه ھای سختگیرتر این است که جزء ده ( 10 ) درصد ممتاز کلاس خود باشید. بسیاری از مؤسسات شرایط ساده تر و حتی برنامه ھای آموزشی دارند که قبولی در آنھا فقط مستلزم اتمام تحصیلات متوسطه یا سایر پیش شرط ھای لازم برای آغاز تحصیلات دانشگاھی می باشد (ممکن است شرایط اضافی برای دانشجویان « ثبت نام آزاد » خارجی وجود داشته باشد؛ به عنوان مثال، عموماً تسلط به زبان انگلیسی یکی از پیش شرط ھای لازم برای آغاز ھر گونه تحصیلات دانشگاھی است)—کافی است اطمینان حاصل کنید که آماده موفقیت در تحصیلات و پروژه ھای دانشگاھی می باشید؛ برنامه ھای آموزشی ثبت نام آزاد ھم به اندازه برنامه ھای آموزشی مؤسسات گزینشی تر چالش انگیز ھستند. دانشجویانی که به دانشکده ھای تحصیلات تکمیلی وارد می شوند عموماً با توجه به شصت واحد نھایی مقطع کارشناسی خود مورد ارزیابی قرار می گیرند. شرایط لازم برای قبولی از گروھی به گروه دیگر متفاوت است، و پذیرش دانشجو در این مقطع نسبت به مقطع کارشناسی و کاردانی گزینشی تر می باشد.

 

چه زمانی باید برای درخواست اقدام کنم؟
در صورت امکان، یکی دو سال قبل از آنکه تحصیلات خود را آغاز کنید، در خصوص درخواست اقدام نمایید. سال تحصیلی در ایالات متحده اواخر ماه آگوست آغاز می شود و در ماه مه پایان می یابد. ھمچنین شاید پذیرش نیمسال دوم (که کلاس ھای آن در ماه ھای ژانویه یا فوریه آغاز می شوند) نیز امکان پذیر باشد، اما نه در تمام موارد. آخرین مھلت درخواست ممکن است برای برخی از دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی اواخر نوامبر باشد. ھمچنین، برای ثبت نام در آزمون ھای استاندارد، شرکت در آنھا و کسب اطلاع از نمرات اخذ شده در آنھا نیاز به وقت خواھید داشت. برخی از این آزمون ھا فقط سالی یک یا دو بار برگزار می گردد.
آیا دیر دست به کار شده اید؟ برخی از دانشگاه ھا برنامه ھای ثبت نامی انعطاف پذیرتری دارند و درخواست ھا را ھر زمانی می پذیرند. ھمچنین، در ایالات متحده شما ملزم نیستید که تحصیلات مقطع کاردانی یا کارشناسی را بلافاصله بعد از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان آغاز کنید — اگر مجبور باشید، می توانید به خاطر آنکه مھلت ثبت نام برای رشته مورد علاقه شما سپری شده است، « شاغلی » یک سال دیگر صبر کنید. در دانشکده ھای تحصیلات تکمیلی، تعداد دانشجویان مسن تر حتی بیشتر است. برخی از دانشگاه ھا حتی برنامه ھایی را ارائه می کنند که مخصوص افراد است که از تجربه کاری قابل ملاحظه ای برخوردار ھستند. با این وجود، اگر زودتر دست به کار شوید، گزینه ھای بیشتری را فرا روی خود خواھید داشت و می توانید از بھترین فرصت ھای مربوط به کمک ھای مالی و امثال آن بھره بگیرید، بدون آنکه مجبور باشید عجله کنید و یا اینکه منتظر بمانید.

 

باید در چه آزمون ھای ورودی شرکت کنم؟
برای دریافت پاسخ به این سؤال و سایر سؤالات مربوط به آزمون، به صفحه مربوط به پذیرش در دانشگاه ھای آمریکا: آزمون در این بخش و نیز بخش مفصل تر راجع به آزمون در این وب سایت مراجعه کنید.


فرایند درخواست پذیرش در دانشگاه ھای ایالات متحده چگونه است؟
رویه ھای درخواست برای پذیرش بین دانشگاه ھای مختلف، اندکی متفاوت است. مراحل عمومی تقاضا برای پذیرش به شرح زیر است:


تاریخ ھا و مھلت ھای ثبت نام تعیین شده را برای تافل و سایر آزمون ھای لازم برای رشته و مقطع تحصیلی بررسی کنید.
بعد از انجام تحقیقات لازم، فھرستی از دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی در مقطع تحصیلی مورد نظر خود را که به نظر می رسند متناسب با نیازھا و الویتھای شما باشند تھیه کنید.
سپس پیام ھایی را از طریق پست الکترونیکی برای ھریک بفرستید و از آنھا خواھش کنید اطلاعات لازم و تقاضانامه ھای مربوطه را برای شما ارسال کنند.
تقاضانامه ھای ھریک از تقریباً سه الی ھفت مؤسسه آموزشی که به بھترین وجه ممکن متناسب با نیازھای شما است را تکمیل کنید (فقط یک مؤسسه آموزشی گزینشی را انتخاب
نکنید)، و ھریک از تقاضانامه ھا را به انضمام شھریه درخواست، به دانشگاه مربوطه ارسال کنید. می توانید مدارک تحصیلی و نمرات آزمون ھای خود را بعداً ارسال کنید؛ حال آنکه تقاضانامه ھای فاقد شھریه درخواست برگشت داده خواھد شد. نمرات آزمون ھا باید مستقیماً توسط سازمان مسئول برگزاری آزمون به دانشگاه مربوطه ارسال گردد.
از مؤسسات آموزشی که در آنھا به تحصیل پرداخته اید درخواست کنید که کارنامه ھای رسمی را برای شما صادر کنند که نشان دھنده دوره ھای آموزشی باشد که شما در آنھا شرکت
کرده اید. اگر در آزمون ھای نھایی شرکت کرده اید، یک نسخه از نتایج این آزمون ھا را نیز ارسال کنید. اکثر دانشگاه ھا و دانشکده ھای آمریکایی درخواست می کنند که توصیه نامه ھایی مستقیماً توسط معلمین، اساتید، کارفرماھا، یا سایر افرادی که از نقاط قوت شما آگاه ھستند ارسال شود. اسناد و مدارکی که به زبان انگلیسی نیست باید به ھمراه ترجمه انگلیسی آنھا ارائه شود.


نکات اساسی که باید راجع به تکمیل تقاضانامه تحصیل در دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی ایالات متحده بدانم چیست؟
مشخصات خود را روی کلیه تقاضانامه ھا، درخواست ھای آزمون، و غیره ھمواره با یک املای ثابت بنویسید. اگر گذرنامه دارید، مشخصات خود را با ھمان املایی که در گذرنامه شما درج شده است بنویسید. اختلاف املای مشخصات از سندی به سند دیگر می تواند مشکلاتی را ایجاد نماید. حتی الامکان مطالب را تایپ کنید و از دست نویس کردن آنھا خودداری کنید، و در مواردی که ناچار به دست نویس کردن مطالب ھستید، آنھا را خوش خط و خوانا بنویسید.

معمولاً از متقاضیان پذیرش در دانشگاه ھای گزینشی خواسته می شود مقاله یا اظھارنامه ای را بنویسند و در آن به تبیین اھداف خود بپردازند. ممکن است مؤسسه آموزشی مربوطه خط مشی ھایی را در خصوص نحوه نوشتن چنین مقاله یا اظھارنامه ای ارائه دھد، اما این گونه مقالات معمولاً اھداف زیر را برآورده می سازند:
برنامه ھای تحصیلات تکمیلی بیشتر علاقمند ھستند جزئیاتی را درباره رشته تحصیلی مورد علاقه متقاضی، اھداف شغلی وی، و میزان تناسب برنامه مورد تقاضا با نیازھا و قابلیت ھای تحصیلی خاص متقاضی بدانند.
در مقطع کاردانی و کارشناسی، مقاله مزبور این امکان را برای کارکنان واحد پذیرش فراھم می کند که به درک بھتری از شخصیت و پیشینه فردی متقاضی نائل شوند. اینکه شما چه تفاوت ھایی با سایر متقاضیان دارید؟ مقاله مزبور ھمچنین می تواند فرصت خوبی را برای ذکر مھارت ھا وعلائقی که در سایر قسمت ھای تقاضانامه به خوبی شرح داده نشده اند فراھم کند.
چنانچه قصد دارید در رشته ھای مرتبط با ھنرھای نمایشی به ادامه تحصیل بپردازید، ممکن است از شما خواسته شود یک نوار صوتی یا تصویری حاوی یکی از اجراھای خود را ارائه دھید. ممکن است از علاقمندان به ھنرھای تجسمی خواسته شود که گزیده ای از آثار خود را ارائه دھند.
برای کلیه مطالبی که از خارج از ایالات متحده ارسال می گردد از پست ھوایی/پیک استفاده کنید یا در صورت امکان به صورت آنلاین درخواست دھید. یک نسخه از کلیه مطالب و مدارکی که برای مؤسسات آموزشی ارسال می کنید را نزد خود نگه دارید.
به احتمال زیاد تقاضانامه ھا حاوی مواردی خواھد بود که شامل حال دانشجویان خارجی نمی شود (مانند شماره تأمین اجتماعی، کد پستی و غیره). می توانید این گونه موارد را خالی بگذارید
— ھمچنین اگر احساس می کنید که مواردی مبھم است، می توانید طی نامه ای شرح دھید که چرا برخی از موارد را خالی گذاشته اید و نامه را به پیوست سایر مدارک خود ارسال کنید.

facebook linkedin

شركت اعزام دانشجو | موسسه اعزام دانشجو | تحصيل در خارج | تحصيل در انگلستان

طراحی سایت و بهینه سازی سایت : آریا سافت